de-volheid-gods

Gevuld met de volheid Gods

“En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom” (Romeinen 15:29). Paulus schreef deze woorden aan de Christenen te Rome. Hij vertelde hen: “Ik twijfel er niet aan dat wanneer ik u zal ontmoeten, dat dit in de grootste maat van Christus’ zegen zal zijn.

De woorden van de apostel impliceren hier iets dat iedere gelovige moet weten. En dat is dat er verschillende maten, verschillende gradaties zijn in de zegen van Christus. Sommige gelovigen verkrijgen de volle maat van deze zegen, wat ook het doel is. Het is de bedoeling dat wij allemaal in de volle zegen van Christus zullen komen. Maar sommige Christenen trekken slechts voor een geringe mate de zegen van Christus binnen.

In zijn brief aan de Efeziërs drong Paulus er eveneens op aan om de volle maat van deze zegen na te streven: “Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft … totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus … ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid” (Efeziërs 4:7, 13, 3:19)

Let op het gebruik van het woord “volheid” in deze passages. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt betekent “om een taak te vervullen, om volledig te vullen”. Dat is de taak die God ons gegeven heeft: om de zegen van de volheid van Christus na te streven in onze leven.

Paulus gaat hier nog dieper op in en schrijft: “Er is één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is” (Efeziërs 4:5-6). Kortom, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verblijven in al Zijn kinderen. Jezus heeft ons beloofd: “We zullen komen en woning in u maken” (zie Johannes 14:23). Paulus is heel helder hierover, we hebben allemaal dezelfde toegang tot de Heer. Om die rede hebben we allemaal een gelijke kans om Zijn steeds toenemende zegen te ontvangen. Ons leven moet steeds meer toenemen in wat Paulus noemt “de zegen van Christus”.

Sta eens stil bij deze ongelooflijke mate van de zegen van Christus in het leven van Paulus. Deze man kreeg openbaringen van Jezus persoonlijk. Hij schrijft dat Christus Zichzelf aan hem geopenbaard heeft. Natuurlijk wist Paulus dat hij het volmaakte niet bereikt had. Maar hij wist ook, zonder enige twijfel, dat er niets in zijn leven was wat de stroom van de zegen van Christus in de weg stond.