overwinning

De grootheid van onze God

Onze bediening ontvangt brieven van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit alle naties over hetzelfde: Angst grijpt om zich heen. Zoals in de Schrift staat geprofeteerd is God alles aan het schudden wat geschud kan worden. Het is moeilijk om alle onrust die op dit moment in de wereld heerst te bevatten. Aan vele kanten zijn complete landen in rep en roer.

  • Japan heeft te maken gehad met grote bevingen, naschokken en nucleaire rampen
  • Arabische regeringen in het midden oosten vernieuwen hun anti-Israëlische gevoelens
  • In ieder land heerst een angst voor de economie
  • Terroristische idealogieën krijgen steeds meer voet

Temidden van dit alles verspreid de angst en opwinding zich steeds meer, en dit laat Christenen ook niet onberoerd. Velen schrijven ons dat ze door de grootste storm van hun leven gaan. Ze beschrijven financiële crisissen, spanningen in het gezin, depressie – en de problemen blijven maar komen. Sommigen zijn nog nooit zo overweldigd geweest.

Nog nooit heb ik in de 58 jaar van mijn bediening zoveel mensen gekend die getroffen zijn met kanker. In mijn eigen familie gaan mijn eigen dochter en kleinzoon door serieuze beproevingen heen. Soms komen onze grootste angst door de pijn die mensen die ons het meest lief zijn ondergaan.

Velen van Gods volk roepen: “Heer, het is genoeg! Uw Woord beloofd verlossing. U heeft gezegd dat U mij niet meer zou laten overkomen dan ik kan dragen zonder te voorzien in een uitweg. Maar waar is de uitweg? Waar is uw grootsheid temidden van mijn grootste beproeving?”

In tijden van onrust, zoals deze, komt de vijand als een vloedgolf binnen

Wanneer we zware beproevingen en moeilijkheid doorstaan, komt de duivel er snel aan om er voordeel aan te doen. De Schrift beschrijft hem als een vloedgolf van angst die golf na golf op ons inbeukt. Deze demonische vloed heeft zelfs een stem: “De stromen verheffen, HEER, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem” (Psalm 93:3)

Is het u al eens opgevallen dat problemen en moeites vaak in golven komen? Net wanneer u door het ene probleem heen geworsteld bent komt er een ander om de hoek. De apostel Johannes spreekt voor velen vandaag die worden heen en weer geslingerd in een staat van stress: “Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren” (Openbaring 12:15).

Maar God beantwoord de stem van iedere demonische vloedgolf: “Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER” (Psalm 93:4). Simpel gezegd: Gods Woord spreekt harder dan wat voor vloedgolf dan ook. Zijn grootsheid overtreft zelfs onze grootste beproeving.

David greep zich vast aan deze waarheid en bad in geloof: “Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten” (Psalm 69:15). Het is niet ongewoon dat zelfs de meest godvruchtige persoon overspoeld wordt met problemen. Net als David kunnen wij ons onderdompelen in Gods Woord, trouw bidden en toegewijd zijn aan de Heer, maar toch overweldigd raken door hoge golven van angst.

Ik heb de Heer gevraagd om een boodschap
tot opbouw van het het geloof van deze mensen

Het Woord dat ik ontvangen heb heeft mijn eigen geloof bekrachtigd. Ik bid dat hetzelfde voor u zal gelden. Ik kan deze boodschap samenvatting in één zin: HET AANSCHOUWEN VAN DE GROOTHEID VAN GOD IS EEN ANKER VOOR ONZE ZIEL

Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente op dit moment één ding nodig heeft: een voortdurend groeiende openbaring van Gods grootheid. Er keren zoveel verontruste mensen zich wereldwijd naar valse goden temidden van al die overweldigende angsten. Maar volgelingen van Christus hoeven alleen herinnert te worden aan de Ene Ware God. We moeten stevig overtuigd zijn van Zijn macht, kracht en grootheid.

Terwijl de actualiteiten zich opstapelen moest ik denken aan een boek die we ooit gepubliceerd hebben: Van Tragedie naar Triomf. In dat boek delen Christenen getuigenissen van Gods hulp temidden van hun moeilijkste beproevingen. En iedere keer vonden zij hun hoop in de openbaring van Gods grootheid.

Er werden me drie dingen duidelijk in de verhalen van die mensen:

1. In iedere vloedgolf heeft Gods volk twee keuzes

Onze eerste keuze wanneer we grote beproevingen ondergaan is om ons te omgorden met geloof – om te vertrouwen op onze hemelse Vader ongeacht wat ons overkomt. Maar dit is geen automatische reflex – het is een keuze. De waarheid is dat wanneer onze pijn op een toppunt is, we ervoor moeten kiezen om het in geloof uit te schreeuwen naar God.

Iedereen die heeft bijgedragen aan “Van Tragedie naar Triomf” getuigen ervan dat ze een keuze moesten maken. En op het moment dat ze kiezen voor geloof, gaf God hen een vernieuwde intimiteit met Jezus. Maar het gebeurde op het moment dat hun beproeving op het zwaarst was. David getuigde van zijn donkerste uur, “In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered” (Psalm 34:6).

Onze andere keuze is om slachtoffer te zijn en in zorgelijke angst te blijven hangen. Als we onszelf toestaan ons zorgen te maken over één ding vandaag, dan zullen we ons morgen over twee dingen zorgen maken. Kortweg, onze angsten zullen zich opstapelen terwijl de golven van problemen over ons heen komen. Wanneer er niet mee wordt afgerekend dan zal ons verontruste denken ons steeds verder de bodemloze put in trekken.

We moeten er simpelweg van overtuigd zijn dat we geliefd zijn door onze hemelse Vader, ongeacht hoe zwaar de beproeving ook is. We zullen allerlei stemmen horen temidden van de hoge golven, maar Davids getuigenis is helder: “Gods stem is boven iedere vloedgolf uit te horen!”

2. Wanneer een vloedgolf kwam ervoeren ze allemaal een “eclips van geloof”

De getuigenissen van deze mensen hadden allemaal iets gemeen: Ze hebben allemaal geworsteld op een duistere nacht voor de ziel. Ik ben er gedurende de jaren van overtuigd geraakt dat dit een ervaring is die iedere trouwe dienstknecht van Christus heeft doorgemaakt.

Ze beschrijven allemaal een periode waarin alles onder een wolk van duisternis lag, en Gods stem stil was. Ze deden alles wat ze wisten om ook maar iets uit de hemel te horen, maar de duisternis bleef voortduren.

En het is voor die momenten dat de Schrift zegt dat we de liefde die God voor ons heeft moeten kennen én hierop moeten vertrouwen. Wanneer onze wereld onderste boven wordt gekeerd worden we het meest kwetsbaar voor leugens van de vijand. De duivel zal proberen om onze crisissen te gebruiken om ons in een put van wanhoop te werpen. In deze tijd moeten we in staat zijn om te putten uit onze kennis van Gods liefde voor ons.

In de tachtig jaar dat ik op aarde ben heb ik vele beproevingen moeten doorstaan. En dit is de enige waarheid die door dit alles heen in mij verankert is gebleven: God houdt te allen tijde van mij, tijdens iedere beproeving van het leven.

3. Geloof is een gebod en God reageert op diegene die het beoefent

De getuigenissen die we ontvangen bevatten deze waarheid ook. Iedere keer wanneer een gelovige de waarheid van Gods Woord beoefende, kwam Jezus naar die persoon toe. En de bediening van Zijn Geest bracht hen troost en vernieuwde hun kracht temidden van hun duistere uur.

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om geloof te beoefenen wanneer we pijn hebben. Vaak hebben we er simpelweg de kracht niet voor omdat de pijn zo overweldigend is. Op die momenten kunnen Christenen Gods beloftes laten wegglippen.

C.H. Spurgeon, een van de grootste predikers in de geschiedenis, leed onder zware depressie (in de tijd waarin hij leefde werd die “melancholie” genoemd). Wat was de oplossing van Spurgeon? Hij greep zich vast aan de Psalmen. Gods blijvende beloftes waren de enige ware bron van troost voor Spurgeon wanneer zijn wereld om zich heen instortte. Toen deze grote prediker niet eens de kracht had om ze zelf te lezen, had hij iemand die ze aan hem voorlas. Hij wist dat deze teksten hem troost en kracht zouden brengen. “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17).

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond” (Hebreeën 11:6). Ik geloof dat dit woord speciaal bedoeld is voor diegene die nu temidden van een beproeving zitten. De Heer zegt: “Ik heb een beloning voor u temidden van uw beproeving. Ga er achter aan! Ik heb een zegen van kracht voor u apart gehouden voor deze tijd, en Ik wil dat u deze ontvangt”.

We moeten onszelf verzadigen met Gods Woord – we moeten ons Zijn beloften indachtig maken, we moeten vertrouwen op Zijn trouw en ons vastklampen aan de waarheid. Het is de enige manier om de demonische stemmen van de vloedgolven het zwijgen op te leggen.

Hoe meer we de grootheid van God begrijpen en geloven,
hoe meer we voorbereid zijn op de dagen die komen gaan

Ik heb veel huiswerk gedaan over dit onderwerp. en ik wil met u de waarheden die in Gods Woord staan, die mij zo gezegend en bemoedigd hebben, delen. Ze hebben stuk voor stuk te maken met grootheid.

Er is geen grotere verheffer van Gods grootheid dan David. Terwijl hij zijn psalmen componeerde bouwde David zijn eigen geloof op met een voortdurend groeiende openbaring van Gods grootheid. Lees de volgende passages maar eens:

“Groot is de HEER, hem komt alle lof toe … Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig” (Psalm 48:1, 14). “welke god is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond” (Psalm 77:13-14).

“Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga … U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God” (Psalm 86:8, 10)

Volgens David verdwijnen al onze angst in de kennis van Gods grootheid. Om die rede prijst hij de grootheid van onze Heer ook op zoveel verschillende manieren. Het heeft allemaal als doel ons geloof op te bouwen.

David prijst de grootheid van Gods wonder-werkende kracht

“De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe” (Psalm 95:3-4)

“die wonderen doet, hij alleen- eeuwig duurt zijn trouw- die de hemel maakte, met wijsheid- eeuwig duurt zijn trouw- die de aarde uitspreidde, op het water- eeuwig duurt zijn trouw- die de grote lichten maakte- eeuwig duurt zijn trouw- de zon, om te heersen over de dag- eeuwig duurt zijn trouw- maan en sterren, om te heersen over de nacht- eeuwig duurt zijn trouw” (Psalm 136:4-9)

Onlangs bekeek ik een documentaire over sterren en sterrenstelsels. Astronomen vertellen ons dat er niet miljoenen maar biljoenen sterrenstelsels zijn in ons universum. Ze zijn ontelbaar, en onze God heeft een ieder van die stelsel geschapen. Hij kent iedere ster en heeft ze stuk voor stuk een naam gegeven: “Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam” (Psalm 147:4).

We kunnen simpelweg de vele wonderen die God gedaan heeft niet bevatten. Zijn Grootheid gaat ons begrip te boven!

David prijst de grootheid van Gods helende kracht

God heeft ook ieder menselijk hart geschapen. En er is geen andere kracht die werkelijk ons hart kan helen: “Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden” (Psalm 147:3)

De Heer begrijpt de dieptes van onze pijn veel beter dan een mens dat kan. Alleen de Heer kan ons laten weten wat ons hart nodig heeft om door onze beproevingen heen te gaan.

David prijst de grootheid van Gods macht over de vloedgolven

David herinnert ons aan Gods grootheid zelfs temidden van de overweldigende vloedgolven. Onze huidige golven hebben misschien luide stemmen in zich, maar God heerst over de gehele schepping. Hij alleen heeft alle controle.

David heeft een stem gegeven aan alle pleidooien van mensen die overweldigd zijn door vloedgolven in hun ziel: “Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God” (Psalm 69:1-3)

Maar David heeft ons ook het antwoord gegeven op deze roep: “Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER” (Psalm 93:4)

Op dit moment stijgt het water voor veel gelovigen – door beproevingen en serieuze problemen. Maar God heeft hen deze belofte gegeven: “Moet je door het water gaan-ik ben bij je; of door rivieren-je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan-het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien” (Jesaja 43:2)

David prijst de grootheid van Gods genade

“Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw … Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen … Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen” (Psalm 103:8, 11, 17)

“Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw … verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen” (Psalm 108:4-5)

“Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd” (Psalm 52:8)

David prijst de grootheid van Gods zegen aan een ieder die Hem vertrouwt

“Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen” (Psalm 31:19-20)

Toen David uitriep: “Hoe groot is het geluk” zei hij: “Ik ben overweldigd door de goedheid die God voor ons in petto heeft”. Hij viert de ongelooflijke voorraad aan genade en goedheid die God voor ons aan de kant gezet heeft. David getuigt: “Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?” (Psalm 27:13)

Gods goedheid en beloningen worden niet voor “ooit” later in de hemel opgeslagen – ze zijn bedoeld voor Zijn volk, nu, in hun huidige beproevingen

God zegt dat Hij ons geloof zal belonen. En Hij wil dat wij Hem opzoeken voor deze beloning temidden van onze crisis. Bent u op zoek naar een teken van hoop vanwege een opstandige zoon of dochter? Heeft u behoefte aan een kleine opklaring temidden van uw financiële storm? Roep de Heer aan in geloof; Hij zal tot u komen met troost en kracht. Hij wil u belonen met vernieuwde hoop en wil u voorzien met alle kracht temidden van uw huidige vloed. Zijn stem komt boven iedere vloedgolf uit!

Ik wil u achterlaten met het volgende: Gods Woord is er heel helder over dat we ons geen zorgen moeten maken om wereld crisissen. We hoeven ons geen zorgen te maken over de economie. Hij wil iedere zorg over onze geliefden van ons wegnemen, van onze gezinnen, onze pijnen en beproevingen. En Hij heeft ons een rede gegeven voor deze grote troost en zekerheid: Onze God is groot en waardig om geprezen te worden!

Hallelujah!