wolven

Kijk uit voor wolven in de gemeente

Terwijl Paulus onderweg was naar Jeruzalem in Handelingen 20, maakte hij een tussenstop in Efeze. Daar deed hij een oproep tot een speciale samenkomst met alle leiders van de gemeente. Hij vertelde deze gelovigen: “Ik ben onder u allen rondgetrokken om Gods koninkrijk te verkondigen, en ik weet dat u mij niet zult weerzien” (Handelingen 20:25).

Paulus bracht toen zijn laatste boodschap voor de Efeziërs. Hij vertelde hen in essentie: “Ik ben eerder bij u geweest en ik weet waar ik voor sta. Ik heb u in nederigheid en tranen gediend. Ik heb in uw gemeente gesproken en ben van huis tot huis gegaan. Ik heb alles gedaan terwijl ik grote vervolgingen en beproevingen verdroeg. Maar ik heb niets voor u achtergehouden”.

Vervolgens gaf hij hen, terwijl hij in tranen was, een waarschuwing: “Ik heb u nu drie jaren lang dag en nacht gewaarschuwd. Ik heb u vertelt wat ik zie komen wanneer ik vertrokken zal zijn. Ik wil dat u deze waarschuwing nog eenmaal hoort” (zie 20:31).

Wat zag Paulus aankomen? Wat deed hem zo’n verdriet dat hij hier drie jaar lang over gehuild en gerouwd heeft? Welke tragedie heeft hij hen zo vaak voor gewaarschuwd? Zowel publiekelijk als in privé situaties? Wat kon deze biddende, heilige man zo diep raken?

Paulus zorg was niet een of andere uitbarsting van begeerte, overspel, echtscheiding of dronkenschap. Zijn waarschuwingen gingen niet over een komende vervolging vanuit de samenleving of regering. Hij waarschuwde niet voor een uitbraak van verdorvenheid, voor homoseksualiteit of andere tekenen van moreel verval in de kerk. Ook niet voor werkeloosheid, armoede, terrorisme of oorlogen.

Nee, Paulus’ waarschuwingen gingen niet over de chaos buiten de gemeente. Nee, Paulus was geraakt vanwege wat hij binnen de muren van de gemeente zag aankomen. Hij waarschuwde de Efeziërs voor wat hij zag vallen over de bediening, over de herders in het bijzonder. En die waarschuwingen gingen over een vernieting die zou komen door de hand van de misleiders die de kerk binnen zullen komen stromen.

In zijn laatste boodschap was Paulus niet gericht op kerkgroei, of op persoonlijke worstelingen van voorgangers, of beproevingen en verleidingen van gelovigen. Nee, het hart van Paulus was als volgt: “Voorgangers, herders, maak ernst met wat ik u ga zeggen. Wees waakzaam, wees alert, voor uzelf en voor uw volk”.

“u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon” (20:28). Met andere woorden: “U bent aangesteld als herders, voed de schapen om hen voor te bereiden op wat komen gaat. Vul hen met Gods zuivere Woord. Er komen woeste wolven en misleiders aan, en ze zullen zich richten op de zwakke schapen”.

“Want ik weet dat na mijn heengaan woeste wolven bij u zullen binnendringen en de kudde niet zullen sparen. Ja, uit uw eigen kring zullen lieden voortkomen die de waarheid zullen verdraaien, om de leerlingen achter zich te krijgen. Wees daarom waakzaam” (20:29-31).

Op dat moment maakte Paulus heel duidelijk: “Op dit moment bent u een gezegende gemeente. U bent een trouw en krachtig lichaam van gelovigen. U heeft een sterk fundament”. Christus zou later over deze Efeziërs zeggen dat ze trouw en vruchtrijk zijn. Dat ze het kwaad niet verdragen en alle valse leraren zouden onthullen.

Maar Paulus zei ook: “Hoe gezegend u ook bent, uw gemeente zal niet gespaard blijven, tenzij u ernst maakt met mijn waarschuwingen. U zult een goddeloze, perverse bediening zien opstaan. Een bediening die handelswaar maakt van deze kudde”. Christus gaf de Efeziërs dezelfde waarschuwing in Openbaring 2: “U heeft uw eerste liefde verlaten. Bekeer u ervan wat anders neem de kaars uit uw midden weg, uw stralende getuigenis aan deze wereld”.

Hoe verloren deze Efeziërs hun eerste liefde? Hoe komt het dat wat voor gemeente dan ook dood gaat? Dit komt doordat de herders en leiders de schapen niet bewaken! Ze waren niet voorzichtig en gaven de wolven toegang tot hun kudde! Wanneer de wolven binnenkomen, verslinden ze de schapen … ze zullen geen enkele sparen!

Kortweg: Er zal een pervers evangelie de gemeente binnenkomen. Al snel zullen gelovigen met zuivere harten worden misleid door deze verschrikkelijke dingen. Jarenlang is deze gemeente voorzichtig geweest en hebben alles dat binnenkwam getoetst of het uit God is of niet. Maar nu werden deze zelfde gelovigen weg getrokken naar een makkelijk evangelie die aantrekkelijk is voor het vlees. En zo werden ze weg getrokken van Christus!

Vandaag is Paulus weg, en de wolven en de perverselingen
bevinden zich midden in de gemeente!

Deze wolven en perverselingen hebben Gods huis geïnfiltreerd! En ze misleiden voorgangers, herders en gemeenschappen over de hele wereld. Overal waar ik kom zie ik perverse predikanten die kuddes verscheuren en schapen verspreiden.

Jezus heeft ook voor hen gewaarschuwd: “Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven” (Matteüs 7:15). volgens Christus komen hebzuchtige predikanten en leraren de gemeente binnen, gekleed als Gods schapen. Ze zullen zich voordoen als engelen van het licht, maar ze zijn gekomen om – als ze de kans ervoor krijgen – zelfs de uitverkorenen te misleiden. Negentig procent van wat ze zeggen klinkt als het evangelie … maar ze misbruiken Gods Woord als dekmantel voor hun misleidingen.

De profeet Ezechiël spreekt ook over deze wolven: “De koningen die het besturen, zijn als brullende leeuwen die hun prooi verscheuren. Zij verslinden mensen en roven hun kostbare bezittingen …. ze zijn er als bloeddorstige wolven op uit om bloed te vergieten. Ze jagen mensen de dood in om er zelf beter van te worden … zij onderdrukken wie arm en berooid is” (Ezechiël 22:25, 27, 29).

Wijs me een prediker aan die nooit zonde aanwijst – die het volk nooit het verschil toont tussen wat heilig is en wat niet, iemand die nooit spreekt over berouw of oordeel. Maar in plaats daarvan spreekt over dat God u rijk en voorspoedig wil maken – en ik zal u de naam geven die zo’n man werkelijk toekomt: EEN WOLF! En hij heeft het kruis vervangen voor cash!

Laat me u een beschrijving geven van een moderne wolf. De man waar ik aan denk is een van de bekendere welvaarts predikers in Amerika. Een paar weken geleden was dit zijn boodschap: “U heeft gehoord dat Jezus zal komen. U heeft gehoord dat Hij op ieder moment kan terugkeren. Maar ik zeg u … dat is onmogelijk! Hij kan niet komen totdat u in voorspoed leeft – totdat u een mooie auto rijdt, totdat u in uw droomhuis woont. Hij kan simpelweg niet eerder komen dan dat deze dingen geschied zijn”.

Ik heb onlangs een video bekeken die me gestuurd is van zo’n soort samenkomst. Dit was de theologie die daar werd verkondigd: “Vind de meest voorspoedige predikant die u maar kunt vinden, en geef hem geld. De zegen die op hem ligt zal ook over u komen”.

Er stond eens een welvaarts predikant op een podium en hij begon zijn auto’s, zijn vliegtuig, zijn huis, diamanten en een hond ter waarde van 15.000 dollar te beschrijven. Hij zei: “Ik ga een huis bouwen waar Salomon trots op zal zijn. En wanneer de mensen in mijn stad dan mijn huis zien en mijn Rolls Royce … dan zullen ze weten dat er een God is! Amen?!”.

En terwijl hij sprak kwamen er mensen naar voren om zijn zakken vol te stoppen met geld. Weer anderen kwamen naar voren en legden geld op het podium en weer anderen begonnen geld te gooien. Er werd op dat moment een lied ingestart met de titel: “Run for the money”. Sommigen wierpen zich op de grond en anderen begonnen door de zaal te rennen terwijl ze meezongen: “Run for the money”.

Geliefden, het shockeert me dat voorgangers en Christenen die de Bijbel serieus nemen op zo’n manier misleid kunnen worden! Zelfs in onze gemeente zitten sommige mensen die opnames verspreiden van wolven die vertellen: “Jezus kan niet eerder komen dan wanneer u in voorspoed leeft”. Wat een smerige godslastering! Jezus zélf heeft gezegd dat we moeten uitkijken naar Zijn wederkomst, dat Hij zal komen in een oogwenk op het moment dat we Hem niet zouden verwachten.

Wat is de kerk toch blind geworden!! En wat zijn er veel herders blind geworden!! De gemeente die ooit geloofde in opoffering, zelf-verloochening en het dragen van ons kruis zijn corrupt geraakt door het vlees. Hun focus is volkomen op zichzelf gericht, op materiele zaken, op het goede leven en niet op een heilig leven.

De profeet Jeremia beschrijft de wolven die deze misleiding brengen als volgt: “Als een mand volgestouwd met vogels, zo vol staan hun huizen met gestolen goed. Want van bedrog zijn ze rijk en machtig geworden! Ze glimmen van het vet en ze zijn meer dan slecht. Want ze storen zich niet aan het recht, ze komen niet op voor wezen, voor arme mensen springen ze niet in de bres. Zou ik zo’n volk niet straffen, zou ik zo’n volk als jullie nog sparen? Wat in dit land gebeurt is verschrikkelijk, afgrijselijk. De profeten verkondigen alleen maar leugens, de priesters treden eigenmachtig op en mijn volk voelt zich daar wel bij. Maar ik ga er een eind aan maken! En wat doen jullie dan?” (Jeremia 5:27-31)

Volgens Jeremia bouwen deze wolven hun fortuin over de ruggen van armen en mensen in nood. Een vooraanstaande evangelist verkoopt “genezing van kanker” voor 1000 dollar!! En voor 500 dollar mag een persoon naar voren komen om gebed voor een of andere ziekte te ontvangen! Maar een gebed tegen kanker kost 1000 dollar …

Dit is allemaal een gore stank in de neus van God. Laat me u vertellen waar dit alles naar zal leiden: We dienen een geduldige God, een God die niet iemand zomaar zal vernietigen of oordelen die onwetend in zo’n valstrik is gelopen. Hij zal Zijn schapen waarschuwen, Hij zal ze corrigeren. Maar er komt een dag aan waar Hij tegen alle wolven zal zeggen: “GENOEG!! U zult niet langer meer de weduwes beroven! U zult niet langer meer het bloed van Mijn Zoon misbruiken als creditcard alleen maar om uw eigen begeertes te vervullen. Het zal u niet langer meer toegestaan zijn om over de wereld te trekken om een materialistische Christus te verkondigen! Ik zal maken dat u failliet gaat en ik zal iedere wolf in schaapskleren openbaren. Spoedig zal de stroom van geld die nu op u afkomt volledig droogvallen!”

Iedere herder van de Heer heeft de taak om de kudde te beschermen tegen wolven!

Achter wie gaan de wolven aan? Ze gaan achter de zwakke, ondervoedde schapen aan. Ze zoeken diegene die hun Bijbel niet goed kennen, schapen die vooral zichzelf zoeken. Daarom is de waarschuwing van Paulus zo duidelijk: “Voorgangers, leiders, herders: Waak over uzelf. En bewaak de kudde die aan u toegewezen is. Voed uw schapen!”. Wij herders hebben de opdracht om de kudde te vullen met het zuivere woord van God! Want alleen dán zullen ze in staat zijn te onderscheiden wat van de Heilige Geest komt en wat van wolven afkomstig is!

Ik wil u het volgende vragen: Wat zou de primaire zorg moeten zijn van iedere ware herder in dit land? Het zou niet een manier moeten zijn om meer mensen te verleiden naar de kerk te komen. Nee! Ze zouden belast moeten zijn met dezelfde zorg als die het hart van Paulus brak! God heeft diezelfde zorg op het hart van de profeet Amos gelegd: het gevaar voor een hongersnood aangaande het woord van God!

In de agen van Amos raakte Israël in de ban van geld, van materialisme. Maar ondertussen keek men niet om naar de armen. Iedereen die niet succesvol was werd bespot. Dus Amos riep het uit: “Luister toch, jullie die de armen vertrappen, die eropuit zijn weerlozen te vernietigen, jullie zeggen: ‘Is het nieuwemaansfeest nog niet voorbij? Dan kunnen we weer koren verkopen. Is de sabbat nog niet afgelopen? We maken de korenmaat wat kleiner en de gewichten wat zwaarder; de weegschaal zullen we verstellen, zelfs het uitschot kunnen we verkopen. Dan kunnen we die armelui als slaven kopen, ook al zijn ze ons alleen een paar sandalen schuldig.’ De Heer, op wie het volk van Jakob zo trots is, heeft gezworen: ‘Nooit zal ik één van die misdaden vergeten.’” (Amos 8:4-7)

Amos zag dat er wolven het voorzien hadden op weduwes en armen, hun zilver en leven werd hen ontnomen. Hij riep het daarom uit: “Luister toch, jullie die de armen vertrappen, die eropuit zijn weerlozen te vernietigen”.

Ik zie hetzelfde vandaag de dag weer gebeuren. Een wolf – een adviseur voor bedieningen – vertelde onze financieel manager het volgende: “Als iemand uw bediening een gift stuurt, verstuur hem dan direct weer een nieuw verzoek”. Met andere woorden: “Het maakt niet uit wie geld stuurt. Laat de weduwe en de ouderen die u ondersteunen zelfs nog meer geven wanneer ze hiervoor kiezen. Probeer gewoon de grootste gift te pakken die je maar kan!”. Nee! Nee! En nog eens nee! Het zal nooit zo gebeuren! Vandaag de dag is de bediening van deze adviseur dan ook bijna volledig omgevallen.

Hoe reageerde de Heer op de hebzucht in Israël? Hij vertelde Amos: “De tijd komt dat ik honger breng in het land, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar honger naar mijn woorden. De mensen zullen zwerven van zee naar zee, rondtrekken van het noorden naar het oosten, op zoek naar wat ik te zeggen heb,
maar ze zullen het niet vinden. In die tijd zullen de mooie meisjes bezwijken en de sterke jongemannen omkomen van dorst” (Amos 8:11-13)

God zei hier in essentie: “Ga je gang, jaag het geld maar na. Veracht de armen, veracht de mensen in nood, de weduwes en de godvruchtige. Maar ik zal een hongersnood sturen over u en uw kudde. En u zult verhongeren omdat u geen woord uit de hemel zult vinden. U zult van oost naar west rennen in een poging om een woord te vinden, maar er zal niet komen”.

Zo is het vandaag de dag ook, de Heer zal de hemel sluiten voor iedere herder die het geld en welvaart najaagt. Iedere stroom van zegen zal opdrogen. En in moeilijke tijden zullen de dorstige kuddes die achter deze wolven aan wandelen zich verspreiden in een wanhopige poging een woord van de Heer te vinden.

Geliefden, de grootste zorg van onze hemelse Vader is dat we niet door een “ander evangelie” weg worden getrokken van Christus! Ik ken veel Christenen wiens geloof schipbreuk heeft geleden omdat ze een paar jaar geleden vleiende woorden gehoord hebben: “Je zult een grote bediening krijgen. Je zult duizenden zielen winnen voor de Heer. Je bent zo bijzonder”. Maar geen enkel woord is uitgekomen. En nu zijn deze schapen totaal ontmoedigd, en hun geloof is neergestort.

Paulus waarschuwt zelf voor een nóg gevaarlijkere invasie!

Paulus vertelt aan de Efeziërs: “Ja, uit uw eigen kring zullen lieden voortkomen die de waarheid zullen verdraaien, om de leerlingen achter zich te krijgen” (Handelingen 20:30). Het Griekse woord voor “pervers” is hier koppig en volhardend in het promoten van foute dingen.

Paulus waarschuwde: “Sommige van u in autoriteit zullen opstaan en een verdraaid evangelie brengen. U zult corruptie toebrengen aan het zuivere evangelie”. Waar kon Paulus het hier over hebben? Hoe kan dit ooit gebeuren onder de leiders van de gemeente?!

Let op dat Paulus hier niet langer sprak over wolven of dieven. Hij richtte zich niet op diegene die de armen verachtte. Nee, hij sprak hier over de leiders die bang zijn om het volledige woord van God te brengen, die bang zijn de volle waarheid te spreken. Die liever het woord aanlengen met wat water, een half evangelie, slechts een deel van Gods Woord.

Paulus zei tegen deze mannen: “Ik heb niets nagelaten om u het heilsplan van God in zijn volle omvang bekend te maken” (Handelingen 20:27). Hij zei hen: “Als iemand ten onder gaat, ik heb er geen schuld aan” (vers 26). Met andere woorden: “Ik ben onschuldig voor de Heer omdat ik niets heb achtergehouden terwijl ik Gods woord tot u sprak!”.

Maar wat is dit “heilsplan van God in zijn volle omvang” nu eigenlijk? Kortweg betekent dit dat hij ook de moeilijke, confronterende onderwerpen verkondigde, niet alleen de fijne onderwerpen over zegen. Het omvat ook het spreken over de zondigheid van zonde. Het betekent ook spreken over de hel, over de wederkomst van Christus, over het komende oordeel. Het betekent ook een boodschap over berouw over zonde, over bekering, over het verlaten van zonde. Het betekent het prediken van een aanstootgevend evangelie van het bloed van Christus. Het is een boodschap over het opnemen van het kruis, van zelf-verloochening, van opoffering, van sterven met Christus. Het is het evangelie van heiligheid en apartzetting van de wereld.

Sommige bedieningen zijn vandaag de dag vooral druk bezig om een “vriendelijk” evangelie te brengen, wat simpelweg inhoud een evangelie die niet tot aanstoot is. Het woordenboek beschrijft “vriendelijk” als warm en troostend, en dat het geen onrust stookt. En natuurlijk geloof ik dat het evangelie van Jezus Christus troost en heling brengt. Het is goed nieuws – het beste nieuws dat iemand ooit kan horen! En als boodschappers van dat evangelie, moeten we ook bemoediging, hoop en geloof verkondigen!

Maar wanneer we ernst maken met deze waarschuwing van Paulus, worden we opgeroepen om het volledige verhaal te vertellen. En “geheel het evangelie” betekent ook een boodschap die tot aanstoot is, het betekent ook een woord dat uitlokt, een woord dat het zondige hart veroordeeld en overtuigd … zowel bij gelovigen als ongelovigen. Volgens Petrus is het evangelie van Jezus een “een struikelblok, een steen waaraan men zich stoot. Ze struikelen door de boodschap niet te aanvaarden. Dat is hun lot” (1 Petrus 2:8).

Maar het “vriendelijke” evangelie die vandaag de dag overal zo populair is weigert om dit te doen! Dergelijke predikers brengen het volk zelden naar een plaats waar er ruimte is dat de Heilige Geest zonde onthuld. Kun u het zich voorstellen dat Paulus een boodschap verkondigd waarin hij het niet langer meer heeft over het verloochenen van het zelf? Nooit!

Het “vriendelijke” evangelie is niets meer dan een warme, wollige boodschap aangelengd met wat water met als doel om een zo groot mogelijke groep mensen aan te spreken. Maar tragisch genoeg confronteerd zo’n boodschap mensen nooit met de dingen die maken dat ze naar het kruis zouden moeten rennen: namelijk zonde. Nee, het verbergt de waarheid, de waarheid die als doel heeft mensen te bevrijden!

Terwijl ik de waarschuwing van Paulus lees beef ik bij wat er in onze tijd nog staat aan te komen

Ik ben vastbesloten om de volledige raad van God te verkondigen tot aan de dag dat ik thuis mag komen bij de Heer! En ik doe dat vanwege alle waarschuwingen die God heeft geuit naar alle dienstknechten in Ezechiël 33:

“Als die het leger ziet aankomen, blaast hij op de trompet om de inwoners te waarschuwen. Hoort iemand het alarmsignaal wel maar schenkt hij er verder geen aandacht aan, dan heeft hij het aan zichzelf te wijten als hij door de vijand wordt verrast en gedood. Hij was een gewaarschuwd man en sterft door zijn eigen schuld. Had hij de waarschuwing ter harte genomen, dan had hij zijn leven gered. Maar stel nu dat de wachtpost het leger ziet aankomen maar niet op de trompet blaast om de inwoners te waarschuwen. Als de vijand een van hen verrast en doodt, dan gebeurt dat vanwege de misstappen die hij zelf heeft begaan. Maar de wachtpost stel ik verantwoordelijk voor zijn dood.

Mensenkind, jou heb ik aangesteld om te waken over het volk van Israël. Steeds als je mijn woorden hoort, moet je hen uit naam van mij waarschuwen. Als ik tegen een misdadiger zeg dat hij onherroepelijk zal sterven en jij waarschuwt hem niet door hem op zijn misdadig leven te wijzen, dan zal hij sterven vanwege de misstappen die hij heeft begaan. En jou zal ik ter verantwoording roepen voor zijn dood!

Heb je hem gewaarschuwd en komt hij desondanks niet tot inkeer, dan sterft hij ook als gevolg van de misstappen die hij heeft begaan. Maar jouw leven wordt gespaard!” (Ezechiël 33:3-9)

Als predikant van Gods Woord ben ik aangesteld om de goddelozen te waarschuwen, de Heer houd mij anders verantwoordelijk voor hun bloed. Het is dan ook geen wonder dat Paulus tegen de Efeziërs zei: “Ik ben onschuldig”. Hij wist van de waarschuwingen in Ezechiël 33.

Ik spreek in een gemeente waar mensen uit iedere rang en stand komen: travestieten die door een persoonlijke hel gaan, acteurs en actrices die zichzelf verdrinken in alcohol en drugs, wanhopige zakenmensen die op het punt van zelfmoord staan. En terwijl ik naar de gezichten van al deze lijdende zondaars kijk, hoe kan ik dan ooit bang zijn om hen de waarheid te brengen? Hoe ik hen onmogelijk ook maar iets van Gods Woord onthouden, wetende dat alleen de waarheid hen vrij zou maken! Wetende dat de enige waarheid die van belang is die van Jezus en het kruis van Christus is?

Mijn boodschap zal zondaars en mensen die in compromis leven zo nu en dan tot aanstoot zijn. Maar ik wil geen bloed aan mijn handen hebben op de dag van het oordeel! U zult misschien denken: “Alles wat je hier noemt komt uit het Oude Testament. Dat telt niet meer!”. Maar als dat waar zou zijn, dan had Jezus zich vast vergist toen Hij sprak uit Jesaja en de andere profeten? Hetzelfde geld voor Johannes de Doper en de apostel Paulus. Petrus schrijft: “Hij is het van wie alle profeten getuigen dat wie in hem gelooft, vergeving krijgt van zonden, door zijn naam” (Handelingen 10:43).

Hier zijn Jezus’ eigen woorden over dit onderwerp: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Een gehuurde knecht is geen echte herder, de schapen zijn niet van hemzelf. Wanneer hij een wolf ziet komen, laat hij ze in de steek en rent weg; en de wolf rooft de schapen en jaagt ze uiteen” (Johannes 10:11-12)

Jezus zegt dat een goede herder zijn leven aflegt voor zijn schapen. Wat betekent dat nu precies voor een dienstknecht van God vandaag de dag? Het betekent het afleggen van alle trots, alle angst voor mensen en alle angst voor het brengen van de volledige waarheid. Dat is een vereiste voor iedere herder die geroepen is om de kudde te voeden!

Maar laat me u nu wat goed nieuws brengen

Ik zie dat God een heilig restant aan goede herders opricht

Deze herders zoeken God in alle ijver. Ze zijn toegewijd, jong en oud, en ze zullen geen enkele wolf in de buurt van de kudde toestaan. Terwijl deze herder rond kijken in de gemeente worden ze ziek en misselijk van alle hypes die ze zien. Ze huilen terwijl ze zien hoe de schapen verstrooid raken, simpelweg omdat ze geen herder hebben.

Deze godvruchtige herders hebben één zorg: ze zijn vastbesloten de kudde het zuivere woord van God te geven. Ze weigeren om hun eigen dromen te bouwen over de rug van armen of zwakkeren. Nee, ze komen op de kansel met een vers, door de Heilige Geest aangevuurd woord. Ze weten dat dat het enige is dat hun kudde door de komende moeilijke dagen heen zal leiden.

Mijn zoon Gary en ik ontmoeten deze toegewijde herders wereldwijd, terwijl we samenkomsten houden voor leiders. Ze zijn moe van alle door de mens bedachte concepten en gimmicks. Ze willen alleen horen van God. Ze weten dat deze wereld richting het oordeel afstevent, dus willen ze een woord van God brengen vol vuur van de Heilige Geest. Ze concurreren niet met elkaar, ze proberen geen religieuze rockster te zijn. Ze willen niet dat ze ooit gevonden worden terwijl ze druk bezig zijn dwaze dromen na te jagen, terwijl God alles aan het schudden is wat geschud kan worden.

Ik geloof dat spoedig, op één enkele dag – een dag van verschrikking en paniek – God alle valse en perverse evangelieën zal neerhalen. Hij zal alle kerken sluiten die hebben toegegeven aan het vlees. Openbaring spreekt er over dat Babylon in één uur zal vallen. En dat is het moment dat ik zie dat God iedere bediening van de wolven failliet zal verklaren.

En op hun plaats zie ik een lichaam van overwinnaars opstaan. Deze dienstknechten van God zullen zonder vrees, heilig en volledig voorbereid zijn omdat ze volledig gewaarschuwd zijn. En dát zal het moment zijn dat we Gods glorie weer zullen zien terugkeren in Zijn gemeente! Hallelujah!!!

David Wilkerson – 15 november 2004