schild-van-geloof

De duivel is er op uit om u te vernietigen

“Geef uw vertrouwen dan nu niet op, want het zal rijk beloond worden” (Hebreeën 10:35). Als u Christen bent, dan bevind u zich in een felle oorlog. Sterker nog, u bevind zich temidden van een strijd op leven en dood wat betreft uw geloof. De duivel is vastbesloten om het geloof van alle kinderen van God kapot te maken. Hoe sterker uw geloof is, hoe heviger de aanvallen zullen zijn.

Onwankelbaar geloof en vertrouwen in de Heer maakt dat de hel laaiend wordt. Niets is een groter gevaar voor het koninkrijk van de duivel dan een Christen die onwankelbaar in geloof staat. Waarom? Omdat door geloof en haar kracht is dat het koninkrijk van de duivel omver geworpen wordt. Door geloof wordt gerechtigheid geboren en worden demonische branden geblust. Gods beloftes worden verkregen en de bek van de briezende leeuw wordt gesloten. Door geloof ontsnappen Gods getrouwen aan het zwaard. Ze worden moedig in de strijd en maken dat het leger van de duivel op de vlucht slaat. Ze verdragen bespottingen, afranselingen, steniging en wanneer ze opgesloten worden in de gevangenis dan zingen ze. Simpel gezegd, geloofd behoud een ieder die het bezit!

Paulus waarschuwde Timoteüs dat ten tijde van beproeving sommigen van hun geloof zouden stappen: “Omdat sommigen hun geweten tot zwijgen gebracht hebben, heeft hun geloof schipbreuk geleden” (1 Timoteüs 1:19). Hij voegde eraan toe dat de duivel “het geloof van sommigen aan het wankelen” zou brengen (2 Timoteüs 2:18). Daarom droeg Paulus aan Timoteüs op om vastbesloten ten strijde te trekken, “toegerust met geloof en een goed geweten”.

De apostel Petrus stond onder een hevige aanval tegen zijn geloof. Zijn vertrouwen in Jezus maakte de hel zo woedend dat de duivel om toestemming vroeg hem door elkaar te schudden, te ziften. “Simon, Simon! Weet dat Satan heeft geëist jullie te ziften als koren in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof je niet in de steek zou laten. En jij moet, als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, je broeders moed inspreken” (Lucas 22:31-32).

Misschien staat u op dit moment oog in oog met een verschrikkelijke storm. Uw problemen lijken alleen maar toe te nemen: geldproblemen, huwelijksproblemen, problemen op het werk, de vijanden komen langs alle kanten op u af. Zeg eens eerlijk, wordt uw geloof ondermijnd? Zegt u in uw hart “God, interesseert het u niks? Laat u me ten onder gaan in deze storm?”

Het is juist voor zo’n moment dat Jezus de volgende ontzagwekkende woorden sprak: “Zou God dan de mensen die hij zelf heeft uitgekozen en die dag en nacht tot hem roepen, hun recht niet geven? Zou hij hen laten wachten? Neem van mij aan: hij zal ze heel snel hun recht geven. Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden?” (Lucas 18:7-8). Ik vraag u: Zal Jezus vertrouwen en geloof vinden wanneer u het moeilijk heeft?

God heeft ons een krachtig wapen gegeven tegen de aanvallen van de duivel op uw geloof. Het is het getuigenis van de “grote wolk aan getuigen” die nu al in de hemelse gewesten zijn en de finish bereikt hebben. “Te midden van zo’n grote kring van geloofsgetuigen moeten we dan ook elke zondelast, die ons zo gemakkelijk hindert, afleggen en met volharding de renbaan aflopen die voor ons ligt” (Hebreeën 12:1).

Wat een prachtig beeld! Dit vers spreekt over een leger van zegevierende heiligen uit iedere eeuw. Dit leger kijkt naar ons als een publiek die op de tribune zit. Ze dragen kronen van gerechtigheid en zwaaien met palmtakken terwijl ze ons aanmoedigen voor onze race: “Ren geduldig! We vochten tot aan de dood en zijn niet gevallen. God heeft ons bewaard en ons geloof is behouden. Dus houd vol! Je kunt overwinnen!”

Om ons aan ons geloof vast te houden in de huidige tijden moeten we alert zijn op drie leugens die de vijand op ons af probeert te vuren.

  1. De duivel geeft een verkeerde voorstelling van het louteringsproces van de Heer
    Alle profeten hebben voorzegd dat Gods volk door een vuur zal gaan. “Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert” (Zacharia 13:9). Wanneer zilver of goud wordt gelouterd door vuur, komt alle smerigheid aan de oppervlakte. Alle onzuiverheden, viezigheid, vlekken en afval komt aan de oppervlakte.Terwijl we ons onder Gods woord bevinden en het licht in ons hart laten schijnen komen alle onzuiverheden naar de oppervlakte. Ongeloof wordt van ons afgescheiden door dit louterende vuur van de Heer. Maar in dat soort tijden, tijden waarin we gezuiverd worden, brengt de duivel de grootste leugens op ons pad. Hij probeert onze focus te leggen op onze onzuiverheden in plaats van op Gods onvoorwaardelijke liefde!
  2. De duivel probeert uw geloof schipbreuk te laten leiden door de liefdevolle kastijding van de Heer te verdraaien. De duivel zal u ervan proberen te overtuigen dat deze kastijding komt omdat de Heer u niet meer mag. Maar het Nieuwe Testament spreekt over tuchtiging als een vorm van “corrigerende tik”. Jezus sprak over kastijding toen hij aan de apostel Johannes verklaarde: “Allen die ik liefheb, bestraf ik, wijs ik terecht. Wees dus ijverig en keer terug van de weg die u bent ingeslagen” (Openbaring 3:19).Op dit moment is hetgene waar u doorheen gaat als kind van God geen ongeluk, het is geen geïsoleerd evenement. Iedere test en beproeving staat onder toezicht van de Vader. En overal is een doel voor: “ten goede van ons zodat we deelgenoot kunnen zijn van Zijn heiligheid”.
  3. De duivel zal tegen u liegen wanneer de kastijding ook lijden omvat terwijl er geen antwoord lijkt te zijn. Uw doorlopende beproeving kan lichamelijk lijden omvatten, werkeloosheid, rebelse kinderen, trouweloze vrienden, geestelijke nood, onrust of pijn. Terwijl u dag na dag probeert door te komen fluistert de duivel tegen u, net zoals tegen Job: “De rechtvaardigen lijden niet. Als Gods beloftes waar zijn dan had u allang gered moeten zijn. Waar is die God van jou? Is dit hetgene waar jou geloof je brengt?”

Geliefden, gooi uw geloof en vertrouwen niet aan de kant!!! De duivel is een leugenaar!!! U lijdt omdat God van u houdt, omdat Hij om u geeft! Hij kent uw lijden en Hij zal niet toestaan dat u wordt vernietigd. Hij kent de uitweg en Hij handelt niet vóór het daarvoor vastgelegde moment: “wanneer u beproefd wordt, zal hij ook voor uitkomst zorgen zodat u de beproeving doorstaat” (1 Korintiërs 10:13). door alle heen zal de grote wolk van getuigen er op aandringen: Blijft uw strijd strijden in geloof! Uw handen hangen omlaag, maar Hij zal u het geloof geven om ze op te heffen! Uw knieën zijn misschien zwak, maar Hij zal u kracht geven! Keer u niet af! Blijf in de race!!!!”

Er zijn een hoop mensen die trappen in de leugens van de duivel ten tijde van beproeving. Ze staan het toe dat een wortel van bitterheid hun hart binnenkomt, en spoedig zullen ze een boosheid naar God toe ontwikkelen. “Waarom staat God dit toch toe? Ik heb zo m’n best gedaan Hem te behagen en te vertrouwen. Waarom laat Hij me nu vallen? “. De Heer heeft ons voor dit soort momenten gewaarschuwd: “Sta dit niet toe! Maar wees in plaats daarvan ijverig en houd vast een uw vertrouwen. U zult een beloning ontvangen”.

De Heer verlangt naar een volk die zich vastklampt aan het geloof …
… ook al moeten ze al het andere verliezen

Sta eens stil bij dit woord uit de Hebreeënbrief: “Denk eens terug aan vroeger, toen u pas het licht had ontvangen en zoveel te lijden had. U hebt toen de strijd doorstaan. Soms werd u zelf openlijk gesmaad en verdrukt, soms waren het anderen die zo behandeld werden en was u met hun lot begaan. U leefde mee met wie gevangen waren genomen en u verdroeg het blijmoedig wanneer men uw bezittingen roofde. U wist dat u iets beters en bestendigers bezat. Geef uw vertrouwen dan nu niet op, want het zal rijk beloond worden.

Om de wil van God te doen en om te krijgen wat hij belooft, hebt u volharding nodig. Want de Schrift zegt: Nog een korte, korte tijd, en hij die komen moet, zal komen en niet langer wachten. Mijn rechtvaardige zal leven door het geloof. Maar als hij het opgeeft kan hij mij niet langer behagen. Maar wij behoren niet tot hen die het opgeven en verloren gaan, maar tot hen die geloven en daardoor hun leven behouden”. (Hebreeën 10:32-39).

Dit is een beschrijving van een volk die zwaar beproefd werd nadat ze opnieuw geboren waren. Ze verloren al hun bezit vanwege hun getuigenis. Maar hun geloof maakte dat ze vreugdevol bleven! Soms vraag ik me wel eens af of onze dagen van welvaart niet snel voorbij zullen zijn. Wanneer die dag komt, zal iedereen getroffen worden, iedereen zal pijn ervaren. En die dag zal een hoop openbaren over Gods volk. Het is makkelijk te praten over geloof en vertrouwen als alles goed gaat en voor elkaar is. Maar het is wat anders wanneer we langdurig pijn hebben. Dat is het moment dat we geroepen worden om alles vreugdevol te doorstaan.

Paulus behield zijn geloof in goede tijden en in slechte tijden. In zijn laatste dagen kon de apostel zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard” (2 Timoteüs 4:7). Denk eens aan het getuigenis van Paulus op dat moment. Hij kon zeggen “De duivel heeft boodschappers gestuurd om mij te bevechten in Jeruzalem, Damascus, Asie, Efeze, Antiochië en Korintië. Maar ik heb het geloof bewaard.

“Hij heeft geprobeerd me te laten zinken in de Middelandse Zee. Tot drie keer toe heb ik schipbreuk geleden, en bleef tot diep in de nacht wat ronddobberen. Maar ik behield mijn geloof. Tot vier keer toe hebben Joden me afgeranseld. Ik ben in de gevangenis geworpen, tot drie keer toe met roeden geslagen, gestenigd en voor dood achtergelaten. Maar ik behield mijn geloof.

Ik werd geconfronteerd met moeilijkheden in de stad en op het land, in de woestijn en op zee. Ik ben beroofd door m’n eigen landgenoten en ben in gevaar gebracht door valse broeders. Maar ik heb m’n geloof behouden. Ik ben vaak zo moe geweest van alles, lichamelijk zoveel pijn gehad, zoveel slapeloze nachten doorgemaakt. Ik ben hongerig en dorstig geweest, koud en naakt, beladen met grote zorgen. Maar mijn geloof is behouden!

Ik heb lasten gehad, werd aan alle kanten aangepakt, opgejaagd en vervolgd, maar ben nooit gevallen. Ik ben nooit aan het wankelen geweest. Door alles heen is mijn vertrouwen in de Heer nooit vernietigd!!!”

Ik sluit af met een woord om ons de komende dagen tot steun en opbouw te zijn

“Voor wie trouw zijn aan God, is hij een licht in het duister; hij is vol medelijden, goedgunstig en rechtvaardig. Hem zal niets overkomen. Hij blijft in de herinnering voortleven als een rechtvaardige. Een slechte tijding vreest hij niet. Hij is vastberaden, want hij vertrouwt op de Heer. Hij is standvastig, onbevreesd ziet hij zijn vijanden aan.

Een gulle gever is hij voor de armen, altijd handelt hij rechtvaardig; hij stijgt in aanzien en macht. Mensen zonder God of gebod zien het met ergernis aan; machteloos knarsen ze met de tanden, want al hun plannen gaan in rook op” (Psalm 112:4, 6-10).

“De Heer houdt het kwaad op een afstand, hij neemt je in bescherming. Waar je ook gaat of staat, de Heer waakt over je, nu en altijd” (Psalm 121:7-8)

“Word ik bedreigd, hij verbergt me in zijn huis; op de rots waar hij woont, laat hij mij schuilen” (Psalm 27:5)

De Heer zegt het volgende tegen AL Zijn kinderen: “Roep mij aan bij gevaar, dan zal ik je redden en jij zult mij eren” (Psalm 50:15). Moge u trouw blijven en Hem aanroepen ten tijde van nood. Werp al uw zorgen op Hem, altijd!